Основи Python и Django. / Урок 1. Перші кроки Python. / Робота в консолі. Команди bash.

Команди BASH

Виведення на екран

echo $змінна | рядок | "рядок $змінна"

Змінні та їх виведення в консоль.

#!/bin/bash
STR="Hello World!"
echo $STR
echo $PATH # змінна пошуку команд
echo "$PATH - змінна пошуку" # форматування рядка

Команда переправлення висновку

echo 'hello' > filename.txt
echo 'hello' >> filename.txt

Змінна PATH

echo $PATH
 • це мета де система шукає виконувані файли-команди, наприклад python

  whereis python

 • виведе всі місця, де знаходяться файли для пітона

Команда pwd.

 • Вивід поточної директорії

Зміна директорії. Команда cd

cd ~ # домашня директорія

cd / # коренева директорія

cd dirname/subdir # зміна директорії

cd .. # підняття на рівень вгору

Перегляд директорії. Команда ls.

ls # короткий список
ls -l # повний список
ls -la # включаючи приховані файли
ls -lh # c коротким розміром

Команда grep.

grep -rn 'string' # пошук файлів з рядком із зазначенням номера рядка

Об’єднання команд оператор |.

ls-la | grep 'substr' # пошук файлів і директорій, що містять підрядок

Команда mkdir (створення директорії).

mkdir dirname

Команда rm.

rm ./filename # видалення файлу
rm -R dirname # видалення директорії та її вмісту

Команда nano.

nano ./filename # редагування файлу
 • ctrl+o - запис до файлу

 • ctrl+x - вихід із редактора

Команда cat

cat filename

виведення вмісту файлу

Системна змінна $PS1

echo $PS1
PS1='>>>'
export PS1='<<<'

Команда chmode.

chmode +x ./filename # зробити файл виконуваним
chmod 777 ./filename # зміна прав на файл
chmod 667 -R dirname # зміна прав на вміст директорії

Команда chown.

chown -R user:user dirname # зміна власника та групи директорії та всього вмісту рекурсивно

Рядок, що визначає вміст файлу (якою мовою python, php, bash і т.д.).

#!/bin/bash
#!/usr/bin/env python

Мова bash

Довідник з вбудованих команд

Перенаправлення введення-виводу

>> > - перенаправляє у файл

| - з'єднує виведення однієї команди із введенням іншої

Команда source та запуск bash скриптів.

myscript # запуск команди (файлу) із системних директорій
./myscript # запуск файлу з поточної дерикторії
source ./myscript # запуск скрипту в поточній сесії терміналу (оболонки) shell у поточному процесі
. ./myscript # аналог попередньої команди

Використання точки говорить про поточну директорію (що не знаходиться в змінній PATH) без точки інтерпретатор шукатиме файл у $PATH.

Використання source дозволяє змінювати оточення оболонки, т.к. виконується не в новому процесі, як із звичайному запуску (без source).

Умова. Файл .bashrc

cd() {
  builtin cd ${1:+"$@"} # виконуємо оригінальну команду з параметрами
  if [ -f "env.sh" ] # перевіряємо існування файлу
  then
   . ./env.sh # запускаємо файл
  fi
}